TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM’de (2)

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sayfasından duyurulacak ve bu duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki “ödenecek brüt aylık tutar” kısmında yer alan “onbaşılar” ibaresi “astsubay astçavuşlar” şeklinde değiştirildi. Değişiklikle, Askeralma Kanunu ile statüler arasına “yedek astsubay” statüsü ilave edildi. Bu kapsamda astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek olan tutarın, en küçük astsubay rütbesi olan ve yedek astsubay tayin edilen personelin haiz olduğu “astsubay astçavuş” rütbesi için ödenen miktar kadar olacak.

Askeri kaynaktan müfettiş yardımcısı atanmasına ilişkin usul ve esaslar Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığının müfettiş yardımcısı kadrolarına ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla askeri kaynaktan da atama yapılabilecek.

Askeri kaynaktan müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurabilmek için; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay statüsünde (Teğmen-Albay) bulunmak gerekecek. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav, klasik veya çoktan seçmeli şeklinde yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.

Giriş sınavına başvuru yeri, şekli, şartları, istenecek belge ve beyanlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı ve atama yapılacak kadro sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı ile diğer hususlar sınav tarihinden en az 45 gün önce Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak.

Askeri kaynaktan alınan adaylar, yapılan giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayacak. Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi 3 yıl olup teorik eğitim, refakat ve bağımsız iş yapma olmak üzere 3 aşamalı bir süreci kapsayacak. Askeri kaynaktan alınan müfettiş yardımcıları 3 yılın sonunda sözlü yeterlik sınavına tabi tutulacak.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe, 70 puanın altında kalanlar Milli Savunma Bakanlığında durumlarına uygun kadrolara atanacak. Değişikliğin uygulanmasına ilişkin hususlar Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Öngörülen düzenleme yürürlüğe girmeden önce stajyer müfettiş olarak görev yapan personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın müfettiş yardımcılığına atanmasına yönelik düzenleme de yapılacak.

Tecrübeli personelin meslekte kalması hedefleniyor

Teklifle, muvazzaf kıdemli binbaşılar ile 24’üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek tecrübeli personelin meslekte kalması sağlanacak.

Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

Yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilen personelin yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen sürelerin dikkate alınmamasına yönelik düzenleme de yapılacak.

Teklifle, yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, mezun olana kadar değil gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde Devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ilişkin düzenleme yapılması, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile aynı usullere tabi olmasına yönelik düzenleme de yapılacak.

Sınavlarla ilgili açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sayfasından duyurulacak

Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilen personel temin faaliyet sürecinin aksamaması, hızlandırılması, zaman ve emek israfının önlenmesi, posta ve tebligat giderlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik, sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sonuçların adaylara duyurulması işlemlerinin Bakanlık internet sayfasından duyurulması ve bu duyuruların adaylara tebliğ hükmünde olmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

Teklifle Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik ile Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda belirtilen hak sahiplerine ödenecek nakdi tazminat miktarları artırılacak.

Kişilerin özel hayatının korunmasını isteme kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı ile birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer unsurlarında, jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstünün, özel kağıtlarının ve eşyalarının aranmasına imkan tanınacak.

Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek.

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir